پشتيباني شوراي عالي اطلاع رساني

29 تیر 1388

«سامانه هوشمند تشخيص وزن عروضي اشعار فارسي» توسط «شوراي عالي اطلاع رساني» خريداري شد. پس از پيگيري‌هاي مستمر جناب آقاي دکتر مينايي اين امر محقق شد. باشد که اين پشتيباني بتواند باعث رشد و توسعه اين پژوهش علمي شود.

استفاده از پایگاه عروض رایگان است اما اگر بخواهید می‌توانید از عروض حمایت مادی یا معنوی کنید.

حمایت مالی

در شبکه‌های اجتماعی، عروض را معرفی کنید.