صفحه نخست
ارائه مقاله «تشخیص وزن عروضی اشعار فارسی با استفاده از زنجیره مارکوف» PDF چاپ نامه الکترونیک
نوشته شده توسط محمد مهدي مجيري   
مقاله «تشخیص وزن عروضی اشعار فارسی با استفاده از زنجیره مارکوف» در هشتمین کنفرانس داده کاوی ایران ارائه شد. در این مقاله مساله تشخیص وزن عروضی با استفاده از زنجیره مارکوف حل شده است. در بخش مقالات و گزارشات میتوانید متن کامل این مقاله را دریافت کنید.